Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

 

Data publikacji strony internetowej:2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji:2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

-pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

-administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

-część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,

-mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone,

-na stronie internetowej znajdują się dokumenty i filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 21 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV jest asp. szt. Piotr Błaszczuk, e-mail: piotr.blaszczuk@ksp.policja.gov.pl, numer telefonu:47 72 379 09.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest nadkom. Marta Sulowska, adres poczty elektronicznej:oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 72 394 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Żytniej 36 w Warszawie. Siedziba oznaczona  jest nazwą ulicy tablicą oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz winda dla osób z niepełnopsrawnością, w tym osób poruszających się na wózku, przy ktorej znajduje się oznaczenie i dzwonek przywoławczy.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie przy recepcji  znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w pokoju znajdującym się na parterze obok recepcji. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Bemowo

, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Raginisa 4 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie przy recepcji  znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w pokoju / świetlicy znajdującym się na parterze obok recepcji. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku, po prawej  stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Siedziba Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Pirenejskiej 3a w Warszawie. Znajduje się tam I i II Rewir Dzielnicowych oraz Zespół Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00, w weekend za pośrednictwem oficera dyżurnego Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy ul. Raginisa 4. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

W wejściu do obiektu po prawej stronie znajduje się videodomofon. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z wejścia do budynku  przez funkcjonariusza Policji. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju / świetlicy znajdującym się na parterze po prawej stronie od wejścia do budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem brak parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w budynku komisariatu.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms/mms udostepniono na stronie www oraz w aplikacji MOJA KOMENDA - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.

Powrót na górę strony