Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV podlega Komendantowi Stołecznemu Policji

Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i Komisariatu Policji Warszawa Bemowo.

Koordynuje funkcjonowanie Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i Komisariatu Policji Warszawa Bemowo

Komendant Rejonowy Policji podejmuje decyzje w sprawach:

 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w Komendzie Rejonowej Policji;
 • tworzenia lub likwidacji Komisariatu Policji;
 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w Komisariacie Policji.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i podległego Komisariat Policji Warszawa Bemowo.

Zakres działalności Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV:

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i
  instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 • zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze rejonu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 • organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze rejonu,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
 1. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez komisariat Policji nadzorowany przez Komendanta Rejonowego Policji oraz udzielanie tej jednostce wsparcia
 2. realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń
 3. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;
 4. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach

Dodatkowe informacje:

Kierownictwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV

Komisariat Policji Warszawa Bemowo

Główna siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV znajduje się na ul. Żytniej 36 w Warszawie.

W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Powrót na górę strony